JAVNA RASPRAVA

 

Javna rasprava je jedan od najvažnih mehanizama za obezbeđivanje učešća građana u kreiranju javnih politika i transparentnosti rada organa državne uprave.  Javne rasprave se organizuju kako bi se čulo mišljenje i sugestije javnosti o propisima pre nego što se oni usvaje, ali takođe dobiju i predlozi i potencijalna rešenja za njihovo unapređenje.

Javna rasprava omogućava građanima i građankama, udruženjima i svima onima koji žele da doprinesu svojim znanjem i stručnošću da kvalitet propisa zbog kojeg je javna rasprava organizovana bude bolji. Na ovaj način, svi koji učestvuju u javnoj raspravi mogu svoj doprinos dati pravovremeno i uticati na eventualne izmene koje bi kasnije, primenom tog propisa u praksi, stvarale poteškoće.

Ovakav mehanizam koji uvažava mišljenje i "čuje" potrebe građana i građanki preduslov je da javne politike koje se kreiraju budu kvalitetnije i  odgovaraju stvarnim potrebama društva, odnosno javnom interesu.

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije definiše da je pre podnošenja na razmatranje i usvajanje dokumenta javne politike nadležni predlagač dužan da o njemu sprovede javnu raspravu i pripremi izveštaj u kome će navesti: koje zainteresovane strane i ciljne grupe su učestvovale u javnoj raspravi, koje sugestije su iznete, da li su i na koji način te sugestije ugrađene u predlog dokumenta javne politike i ako nisu, iz kojih razloga to nije učinjeno. Izveštaj je u obavezi da objavi na svojoj interenet stranici, najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Jedinice lokalne samouprave sprovođenje postupka javne rasprave uređuju statutom, kao najvišim pravnim aktom. Javna rasprava obavezno se sprovodi prilikom pripreme statuta opštine ili grada, budžeta - u delu planiranja investicija, strateških planova razvoja, utvrđivanja stope izvornih prihoda, u postupku pripreme prostornog i urbanističkih planova i drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Statutom Grada Novog Sada precizirano je da javna rasprava o nacrtu akta čije donošenje je u nadležnosti Skupštine Grada obavezno uključuje organizovanje najmanje jednog otvorenog sastanka predstavnika/ca nadležnih organa Grada i javnih službi sa zainteresovanim građanima i građankama, predstavnicima/ama udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja i prikupljanje predloga, sugestija i mišljenja u pisanoj ili elektronskoj formi. Javna rasprava traje najmanje 15 dana, a organ nadležan za njeno organizovanje dužan je da omogući učešće građana i građanki iz svih delova Novog Sada.

Javna raspava može se organizovati i na predlog najmanje 100 građana i građanki sa biračkim pravom na teritoriji Grada, a pripkupljanje potpisa neophodno je sprovesti u skladu sa propisima kojima se uređuje građanska inicijativa. Ukoliko nadležno telo Skupštine Grada Novog Sada prihvati predlog, javnu raspravu organizuje Gradsko veće.

Nažalost, javnu raspravu kao mehanizam kojim se obezbeđuje učešće građana i građanki u kreiranju javnih politika i transparentnog rada organa državne uprave lokalne samouprave ne koriste kada je u pitanju priprema mnogih propisa, pa tako ni Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Da bi sprovođenje javne rasprave bilo svrsishodno ona mora biti organizovana u skladu sa propisima, uz obaveštavanje zainteresovane javnosti na prigodan način i ostavljajući dovoljno vremena za podnošenje predloga i primedbi. Međutim, postoji i veliki broj načina na koje se javne rasprave mogu obesmisliti, kao što su neadekvatno objavljivanje datuma i mesta održavanja, biranja vremena održavanja koje onemogućava određene grupe da prisustvuju sastancima, odabira neadekvatnih prostorija u koje može da stane veoma mali broj osoba, itd. Takođe, nije retkost i da javne rasprave nisu namenjene aktivnoj saradnji u odlučivanju sa zainteresovanim grupama, već se one često koriste samo za davanje legitimiteta već usvojenim odlukama.

Zbog toga, kada je u pitanju učešće građana i građanki i drugih zainreresovanih grupa u odlučivanju korišćenjem ovog mehanizma, informacije o javnim rasprava koje su u toku su od velikog značaja. Svi koji su zainteresovani da se na ovaj način uključe u kreiranje javnih politika informacije o aktuelnim javnim raspravama i konsultacijama, o vremenu i mestu njihovog održavanja, kao i rokovima za dostavu predloga mogu pronaći na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, odnosno na zvaničnim internet prezentacijama svog grada ili opštine.